آخرین شرایط مالیاتی در دبی

ماليات در دبي

مي توان گفت كه تا قبل از سال ٢٠٢٢ مردم امارات ، هيچ گاه به صورت جدي به ماليات فكر نميكردند و تنها ارزش افزوده ٥ درصدي را مد نظر داشتند اما از يك  june ٢٠٢٣ مشاغلي كه در mainland دبي بالاتر از مبلغ ساليانه ٣٧٥ هزار درهم درآمد داشته باشند موظف به پرداخت ٩ درصد ماليات بر درآمد خواهند بود.

دليل مشخص كردن سقف درآمدي جهت پرداخت ماليات ،  حمايت امارات از مشاغل تازه تاسيس از سوي دولت است ، بنابراين براي افرادي كه به دنبال ثبت شركت در دبي هستند با اين حمايت امارات تا قبل از رسيدن به درآمد مذكور  جاي نگراني وجود نخواهد داشت.